Nieuw plan aanpak laaggeletterdheid AMRD

datum

categorie

Nieuws

Laaggeletterdheid

Zes ambities

Voor de periode 2021 tot en met 2024 hebben de AMRD (Arbeidsmarkt Regio Drenthe)-gemeenten, waaronder Coevorden, onlangs een zestal ambities uitgesproken. De zes ambities komen voort uit het vervolg op het Programma Tel mee met Taal van de landelijke overheid. Een belangrijke rol in de uitvoering ligt bij arbeidsmarktregio’s en gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor voor de periode 2020-2024 middelen ter beschikking. Voorwaarde is dat er een regionaal plan opgesteld wordt. In oktober heeft het bestuur van de AMRD ingestemd met het plan voor onze regio ‘Aanpak Laaggeletterdheid; Regionaal plan arbeidsmarktregio Drenthe 2020-2024’ met daarin de zes ambities. Op 17 november 2020 heeft het college van Emmen (centrumgemeente en penvoerder) het plan vastgesteld. Vervolgens is het plan ingediend bij het Ministerie van OCW. 

Ambities AMRD-gemeenten

Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het regionale plan was dat het aansluit op de lokale aanpak van laaggeletterdheid van de gemeenten. En met name gaat over de speerpunten die bovenlokaal aangepakt kunnen worden omdat dat van meerwaarde is. Om welke zes ambities gaat het? 
-Er is in alle gemeenten een doelmatige(r) aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd als onderdeel van het sociaal domein;
-Het aantal deelnemers is toegenomen van 6% (1.500) naar 8% (2.000) van het aantal (25.000) laaggeletterden in de AMRD;
-Het aandeel laaggeletterde deelnemers met Nederlands als eerste (moeder)taal (NT1) is significant gestegen van ongeveer 10 % tot minimaal 30%;
-75% van de deelnemers aan een formeel traject (met erkend diploma) slaagt binnen de afgesproken termijn;
-75% van de deelnemers aan een informeel traject haalt de vooraf afgesproken doelen binnen de afgesproken termijn;
-Voor monitoring en kwaliteit zijn (landelijk) werkbare systemen opgezet en ingevoerd.
-Het regionaal plan wordt jaarlijks vertaald naar een werkplan voor de AMRD.

 Terugblik

Naast de ambities en doelstellingen voor de komende periode, bevat het plan ook een terugblik op de afgelopen periode 2018-2019. Samengevat kunnen we concluderen dat in aantallen de doelstelling, een bereik van 3% (750-1.382) 2018 en 4% (1.000-1.478) van het aantal (25.000) laaggeletterden, ruim is gehaald. De impact van deelname aan de trajecten op het persoonlijke leven van de deelnemers is groot (aldus de gehouden impactmeting). De deelnemers ervaren een verbetering in arbeidsmarktpositie en een toename in sociale inclusie. De lokale taalhuizen/-punten en netwerken zijn opgebouwd maar blijken nog erg kwetsbaar. Een mooi resultaat, maar er is zeker nog ‘werk aan de winkel’.

Acties

De zes ambities zijn vertaald in thema’s en actielijnen. Welke acties kunnen we zoal verwachten? Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan versterking van de continuïteit en duurzaamheid van de functie van de taalhuiscoördinator. En de certificering van de taalhuizen. Dit om de taalsamenwerking te versterken. Om de bovenlokale samenwerking te bevorderen wordt er een regio coördinator benoemd en een gezamenlijke communicatiestrategie opgesteld. Ook worden wervingsactiviteiten opgezet gericht op specifieke doelgroepen voor een groter bereik van NT1. Verder gaan de gemeenten meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen en wordt er een platform ontwikkeld waar het actuele regionale en lokale scholingsaanbod geraadpleegd kan worden. Ook wordt er gewerkt aan een registratiesysteem waardoor resultaten gemonitord kunnen worden

Nieuw uitvoeringsplan Coevorden

In de gemeente Coevorden willen we bijdragen aan de zes ambities. Dat doen we door, samen met de kerngroep Laaggeletterdheid ons ‘Actieplan Laaggeletterdheid 2017 en verder’ te evalueren en herijken. Daarmee zijn we in het najaar van 2020 gestart. De planning is dat we begin tweede kwartaal 2021 het resultaat, een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2021-2024, kunnen vaststellen.