De leerling achter de leerplichtcijfers

datum

meer informatie

Gea Mepschen

e-mailadres

g.mepschen@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Leerlingen

Opleiding en vaardigheden

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van jongeren. Daarom is één van de strategische doelstellingen van het programma ‘Kansrijk opgroeien’: meer jongeren hebben kans op leven zonder armoede doordat zij een opleiding hebben afgerond en over vaardigheden beschikken om werk te vinden en behouden. Om de kansen op het succesvol afmaken van een opleiding te vergroten is het belangrijk dat schoolverzuim wordt voorkomen of zo snel mogelijk wordt opgepakt. Vaak is het ook een signaal dat er meer aan de hand is met de jongere. Leerplichtambtenaren hebben een eerste verkenning gedaan om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van verzuim.

Opvoedkundige problemen

De uitkomsten: uit de casuïstiek blijkt dat er vaak sprake is van problemen op meerdere levensgebieden, maar als terugkerend element valt op opvoedkundige problemen (systeemproblematiek). De problematiek bij de leerlingen uit deze wijken is flink. De problematiek die leerplicht ziet lijkt in een flink deel van de gevallen al wel langer te bestaan. Of er eerder al ondersteuning ingezet werd, kon binnen deze verkenning niet worden achterhaald. De uitkomsten van deze verkenning zijn niet representatief omdat de grootte van de onderzoeksgroep te klein is. De resultaten zijn dan ook niet statistisch significant en er kunnen geen betrouwbare conclusies aan verbonden worden. Het geeft een eerste beeld van mogelijk achterliggende problematiek en aanknopingspunten voor een vervolg voor een breder beeld rond de achtergronden van verzuim in relatie tot het vergroten van kansen voor kinderen.